Άκυρη η εκλογή προεδρείου στο δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης προχώρησε σε ακύρωση της απόφασης εκλογής νέου προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας.

Η ακύρωση έρχεται καθώς όπως αναφέρει η απόφαση που υπογράφεται από τον Συντονιστή Ιωάννη Κ. Σάββα, δεν έγινε μυστική ψηφοφορία όπως ορίζει ο νόμος.

Θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Ορμανλίδης είχε εκλεγεί Πρόεδρος, ο Γιώργος Καλφόπουλος Αντιπρόεδρος και ο Τάσος Ροδινός Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου. Ωστόσο, με την απόφαση της Αποκεντρωμένης τα παραπάνω αξιώματα δεν είναι σε ισχύ.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

“... Επειδή, στην αριθμ. 933/29.12.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου» στην παρ. 5.3 αναφέρεται ότι «Β΄φάση: εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου «… το σύνολο των δημοτικών συμβούλων καλείται να επικυρώσει την εκλογή των υποψηφίων για κάθε αξίωμα που έχουν προκύψει από την πρώτη φάση. … Αν δεν υποβληθεί υποψηφιότητα διαφορετική από αυτή που έχει προκύψει από την πρώτη φάση της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα, το δημοτικό συμβούλιο επικυρώνει με μυστική ψηφοφορία την εκλογή των υποψηφίων που αναδείχτηκαν από την πρώτη φάση… Επειδή από το Πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας της 9ης Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου,  προκύπτει ότι δεν πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 3 περ. δ του ν.3852/2010, υπέρ των προτεινόμενων υποψηφίων για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, που αναδείχθηκαν από την πρώτη φάση, προκειμένου να εκλεγούν για το κάθε αξίωμα”.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, κοινοποιήθηκε πρόσκληση για νέα διαδικασία για την εκλογή προεδρείου, την Κυριακή 16 Ιανουαρίου στις 12:00. Αναλυτικά:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Βασ. Κων/νου 9-11, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 16.01.2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, σε Ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 933 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 96605/29.12.2021 (ΑΔΑ:9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) και την υπ’ αριθμ. 11530/14.01.2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Πέτρος Αργυριάδης

Δείτε ολόκληρη την απόφαση της Αποκεντρωμένης ΕΔΩ.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin