Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Βρέθηκε τεχνικός σύμβουλος για την κατασκευή του φράχτη από Ψαθάδες ως Κορνοφωλιά

Βρέθηκε ο τεχνικός σύμβουλος που θα συνδράμει στην προσπάθεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την υλοποίηση του έργου κατασκευής φράχτη και συνοδών έργων στον Έβρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Ψαθάδες Διδυμοτείχου έως Κορνοφωλιά Σουφλίου.


Η αναζήτηση τεχνικού συμβούλου έγινε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, στην οποία συμμετείχαν τρεις εταιρείες. Την πλέον συμφέρουσα προσφορά (έκπτωση 2%) κατέθεσε η εταιρεία «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».


Το αντικείμενο των υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνει:
– Την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε το παραδοτέο έργο να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.
-Την έγκαιρη επισήμανση στην Υπηρεσία, επερχομένων προβλημάτων και κινδύνων καθυστέρησης, που προέρχονται είτε από τον ανάδοχο της εργολαβίας, είτε από αλλού και προσδιορισμό των σχετικών ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψή τους.
– Την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην αναγνώριση, κατανομή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων της σύμβασης και της κατασκευής του έργου, προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί ομαλά και εντός των χρονικών δεσμεύσεων.
– Την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων, υπολογισμών και εφαρμοσιμότητας προτεινόμενων κατασκευαστικών διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστούν η ακεραιότητα και η λειτουργικότητα του υπό κατασκευή έργου.
– Την υποστήριξη της Υπηρεσίας σε ότι αφορά στον έλεγχο και την έγκριση των πάσης φύσεως μελετών εκπονούμενων από τον Ανάδοχο.
– Την υποστήριξη της Υπηρεσίας σε ότι αφορά την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών ή/και στις απαιτούμενες τροποποιήσεις αυτών.
– Την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης του έργου και ειδικά των μεταλλικών κατασκευών, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα 2/3 του συμβατικού αντικειμένου (γαλβάνισμα, συγκολλήσεις κ.ο.κ.), τον καθορισμό των κριτηρίων και της μεθοδολογίας για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, περιλαμβανόμενης της επιθεώρησης του αναγκαίου υλικού για την ορθή εκτέλεση του έργου (έλεγχος της εφαρμογής του ΠΠΕ του Αναδόχου του έργου).
– Την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στους ελέγχους των επιμετρητικών στοιχείων της εργολαβίας.
– Την υποβοήθηση της Υπηρεσίας και παροχή συμβουλών, κατά τη φάση των δοκιμών και των εργαστηριακών ελέγχων.


ΠΗΓΗ: gnomionline.gr – Κική Ηπειρώτου

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη