Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Δηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε: Σύμβαση για την εγκατάσταση ηλεκτρικών ποδηλάτων σε τρεις Δήμους του Ν.Έβρου

Ο Δήμαρχος Σουφλίου και Πρόεδρος της Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε μαζί με µε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας BrainBox Α.Ε, Γιώργο Βουλγαρούδη υπέγραψε σήμερα Παρασκευή 16 Ιουλίου σύμβαση για την εγκατάσταση 21 ηλεκτρικών ποδηλάτων και 21 συμβατικών ποδηλάτων κοινής χρήσης του αυτόματου συστήματος µίσθωσης κοινοχρήστων ποδηλάτων.

Έναν πιο οικολογικό τρόπο μετακίνησης προωθεί η Δηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε με Το σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων για την καθηµερινή αστική µετακίνηση των ενήλικων πολιτών, µονίμων κατοίκων και επισκεπών των Δήμων Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Προγραμμα Συνεργασίας Πρόγραµµα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και θα διατεθούν συνολικά οχτώ ηλεκτρικά και οχτώ συµβατικά ποδήλατα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, οχτώ ηλεκτρικά και οχτώ συµβατικά ποδήλατα στο Δήµο Σουφλίου και τέλος πέντε ηλεκτρικά και πέντε συµβατικά ποδήλατα στο Δήµο Σαμοθράκης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.

Στα πλαίσια του έργου Green Urban Territories-Better Place to Live» µε ακρωνύµιο GUTBPL που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, ο Πρόεδρος της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, κος Καλακίκος Παναγιώτης- ∆ήµαρχος Σουφλίου, υπέγραψε σήµερα 16/07/2021 µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Αναδόχου εταιρίας κο Γεώργιο Βουλγαρούδη, τη σχετική σύµβαση σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται η εγκατάσταση είκοσι ενός (21) ηλεκτρικών ποδηλάτων και είκοσι ενός (21) συµβατικών ποδηλάτων κοινής χρήσης του αυτόµατου συστήµατος µίσθωσης κοινοχρήστων ποδηλάτων.

Πιο συγκεκριµένα θα εγκατασταθούν:
• Οκτώ (8) ηλεκτρικά και οκτώ (8) συµβατικά ποδήλατα στο ∆ήµο Αλεξανδρούπολης
• Οκτώ (8) ηλεκτρικά και οκτώ (8) συµβατικά ποδήλατα στο ∆ήµο Σουφλίου
• Πέντε (5) ηλεκτρικά και πέντε (5) συµβατικά ποδήλατα στο ∆ήµο Σαµοθράκης
Η ανάπτυξη και εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνει από την εταιρεία BrainBox Α.Ε. που δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον χώρο.
Το σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι µια υπηρεσία καθηµερινής αστικής µετακίνησης που απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες πολίτες, µόνιµους κατοίκους και επισκέπτες των παραπάνω ∆ήµων και σαν στόχο έχει την προώθηση του ποδηλάτου ως εναλλακτικού µέσου οικονοµικής και οικολογικής µετακίνησης, που συμβάλει τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στη βελτίωση της υγείας των πολιτών.
Η χρήση του συστήµατος γίνεται αποκλειστικά µε τη χρήση mobile εφαρµογής, η οποία θα είναι διαθέσιµη σε iOS και Android.
Η ανάπτυξη του συστήµατος θα ολοκληρωθεί σε 4 µήνες οπότε και το σύστηµα προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία. Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.


Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη