Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Ρύθμιση ανώτατου ορίου φοίτησης – Τι προβλέπεται

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Ρύθμιση διαδικασιών και θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αναρτήθηκε ΦΕΚ που ρυθμίζει το όριο της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τι ισχύει

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των παρ. 2-5 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής, η οποία κοινοποιείται και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Κατ’εξαίρεση υπέρβαση ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης

1. Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να αιτηθεί την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπό του ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

2. Η αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος κατατίθεται από τον/την φοιτητή/τρια (ηλεκτρονικά/με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ), πριν από τη λήξη της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της αίτησης και ειδικότερα ύπαρξης θεμάτων υγείας που ανάγονται:

α) στο πρόσωπο του φοιτητή ή
β) στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής/τρια έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Οι σοβαροί λόγοι υγείας θα πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφο δημόσιου νοσοκομείου ή αρμόδιας ειδικής επιτροπής δημόσιου νοσοκομείου.

3. Προς απόδειξη των επικαλούμενων λόγων υγείας η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση που οι λόγοι υγείας δεν αφορούν στο πρόσωπο του/της φοιτητή/τριας και από πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής ή Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος. Η αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης.

4. Η Γραμματεία διαβιβάζει τις αιτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης, που υποβάλλεται μέσω της Γραμματείας του Τμήματος, καθώς και για τη χρονική διάρκεια της επιπλέον φοίτησης. Περαιτέρω υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης μπορεί να εγκριθεί εκ νέου με την περιγραφόμενη στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι τασσόμενοι από τις σχετικές διατάξεις και την παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. με τις συνημμένες αιτήσεις κοινοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin