Δημοσυνεταιριστική Έβρος ΑΕ: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Αλιεία & θάλασσα 2014-2020”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος CLLD / LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου, η Δηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., ως Ενδιάµεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί: α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελµατικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και β) µη αλιείς (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Περιοχή εφαρµογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η περιοχή παρέµβασης του Τοπικού Προγράµµατος CLLD / LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ’ αρ. 453/10-09-2021 αναλυτική πρόσκληση.

Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 649.576,00€ (µε δυνατότητα υπερδέσµευσης µέχρι 120%). Δύναται να χρηµατοδοτηθούν επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής και της ασφάλειας των αλιέων, για τη µείωση της εκποµπής των ρύπων των αλιευτικών σκαφών, για µεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (συµπεριλαµβανοµένου του εµπορίου προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας), για υπηρεσίες αλιευτικού τουρισµού, για επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύµητων αλιευµάτων, για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια καθώς και επενδύσεις που αφορούν σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις στον τοµέα του τουρισµού, της βιοτεχνίας, της µεταποίησης, του εµπορίου, της εστίασης, των υποδοµών διανυκτέρευσης και παροχής υπηρεσιών.

Ενδεικτικό Καθεστώς Ενίσχυσης:

  • Ποσοστό Ενίσχυσης έως 50%//Επικράτεια
  • Ποσοστό Ενίσχυσης έως 80%//Πράξεις σχετικές µε Παράκτια Αλιεία
  • Ποσοστό Ενίσχυσης έως 85%// Σαµοθράκη

Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη 15 Σεπτέµβριου 2021, ώρα 13:00

Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη 08 ∆εκεµβρίου 2021, ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσµίας

Η πλήρης Πρόσκληση µε τα Παραρτήµατά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή, είτε από τα γραφεία της Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. (Προβατώνας Σουφλίου), είτε µέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα: www.dimossin.gr.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin