Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Δημοτικά σχολεία: Προσοχή στη διαδικασία ενημέρωσης του mySchool

Στην Εγκύκλιο για τη «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024» του υπουργείου Παιδείας αναφέρεται η διαδικασία ενημέρωσης του mySchool – Αλλαγή ονομασίας σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα

Το Πληροφοριακό Σύστημα mySchool ενημερώνεται άμεσα με τα αντίστοιχα δεδομένα λειτουργίας της
σχολικής μονάδας, με έμφαση στην ορθή αποτύπωση των δεδομένων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών/τριών, των τμημάτων που λειτουργούν και των αναθέσεων όπως ορίζονται από την κατανομή των διδακτικών αντικειμένων.

Επισημαίνουμε πως με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας μετην έναρξη του σχολικού έτους και στους καθορισμένους χρόνους επικαιροποιούνται τα δεδομένα του συστήματος mySchool σε σχέση με όλα τα προβλεπόμενα πεδία. Επιπλέον, απαιτείται η επισταμένη παρακολούθηση των ανακοινώσεων – μηνυμάτων που αποστέλλονται από την ομάδα υποστήριξης του συστήματος.


Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποδεικτική διαδικασία της εύρυθμης λειτουργίας κάθε σχολικής
μονάδας, είναι αναγκαία η καταχώριση – οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση, όταν υφίστανται μεταβολές – κάθε στοιχείου μεταβολής (μαθητικού δυναμικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού, ακόμα και σχολικής μονάδας), ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση αυτή έχει ως σκοπό την άντληση έγκυρων δεδομένων και
πληροφοριών βάσει των οποίων θα γίνεται ο προγραμματισμός δράσης, αλλά και η λήψη αποφάσεων από τα όργανα της διοίκησης σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 149084/ΓΔ4/8-9-2017 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ.

Οι σχολικές μονάδες, με ευθύνη των Διευθυντών/τριών τους, στο πεδίο της πληροφοριακής
πλατφόρμας mySchool, οφείλουν να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε η ονομασία – επωνυμία και πιθανή προσωνυμία του σχολείου, να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα χωρίς κανενός άλλου τύπου προσδιορισμό (πχ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ).

Επιπλέον, πέραν της ονομασίας του σχολείου θα πρέπει να ενημερώνονται όλα τα στοιχεία του Φορέα
στο ΠΣ myschool. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας Διευθυντή/τριας και Υποδιευθυντή/τριας – ντών/τριών.

Επίσης, οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την
ορθότητα των καταχωρήσεων στο ΠΣ myschool, και να επιβεβαιώνουν (με τη οικεία Διεύθυνση) ότι αυτές ταυτίζονται με τις καταχωρήσεις που πραγματοποιούνται και σε άλλα πληροφορικά συστήματα (π.χ. τοποθετήσεις αναπληρωτών ΔΥΕΠ στο b-glossa).

Πηγή: alfavita.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη