Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Διαγωνισμός 66.700 ευρώ για σπόρους γκαζόν, φυτών και δενδρυλίων από το Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ανανέωση σε γκαζόν, φυτά και μικρά δέντρα σχεδιάζει να κάνει ο δήμος Αλεξανδρούπολης όπως προκύπτει από προκήρυξη διαγωνισμού που ανέβηκε στη διαύγεια. Το συνολικό ποσό της δαπάνης μπορεί να ανέλθει στις 66.755,88 €.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναμένει προσφορές για να βρει την πιο συμφέρουσα ώστε να προμηθευτεί σπόρους.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, ο Δήμος προχωρά σε “συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος της προμήθειας, ύστερα απόεξακρίβωση συμφωνίας των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 66.755,88 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, διάρκειας έως 31-12-2020 και με εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την 12η Μαϊου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Αναλυτικά η διακήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις»), στο ΚΗΜΔΗΣ, και περίληψη αυτής αναρτάται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2551064274).”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη