Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Διδυμότειχο: Βγήκε το ΦΕΚ για την ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις που αφορούν ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας. Στο άρθρο 128 προβλέπεται η ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με έδρα το Διδυμότειχο. Το νέο Τμήμα Ψυχολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική καταξίωση των αποφοίτων του, καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου της ψυχολογίας στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και στη διατήρηση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, ενώ παράλληλα θα δρα συμπληρωματικά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που συντελείται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας σπουδών που παρέχει. 

Άρθρο 128 Ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύεται νέα ακαδημαϊκή μονάδα επιπέδου Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Ψυχολογίας» και έδρα το Διδυμότειχο, η οποία εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής.

2. Αποστολή του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους σημαντικότερους κλάδους της Ψυχολογίας, η εξοικείωσή τους με τις βασικές αρχές και μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για την κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς και η ανάπτυξη και προώθηση της επιστήμης της Ψυχολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

3. Το Τμήμα Ψυχολογίας δύναται να οργανώνει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου. Ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης πιστοποίησής τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

4. Στο Τμήμα Ψυχολογίας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Έως την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου, οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας καλύπτονται από μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος της παρ. 1 και πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Κεφαλαίου Κ’ του Μέρους Α’ του ν. 4957/2022.

5. Για τις ανάγκες διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ψυχολογίας συνιστάται νέα οργανική μονάδα (Γραμματεία Τμήματος), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.

6. Η διοικητική λειτουργία του Τμήματος της παρ. 1 άρχεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος της παρ. 1, με την επιφύλαξη της προηγούμενης πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου σύμφωνα με την παρ. 3, άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, κατά το οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών.

7. Μέχρι το Τμήμα Ψυχολογίας να καταστεί αυτοδύναμο, ορίζονται προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, προσωρινός Πρόεδρος και προσωρινός Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4957/2022, περί των οργάνων μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων. Τα όργανα του πρώτου εδαφίου ορίζονται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άρθρο 123: Το νέο Τμήμα Ψυχολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική καταξίωση των αποφοίτων του, καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου της ψυχολογίας στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και στη διατήρηση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, ενώ παράλληλα θα δρα συμπληρωματικά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που συντελείται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας σπουδών που παρέχει.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

• Η ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Ψυχολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με έδρα το Διδυμότειχο.

• Η ανάπτυξη και προώθηση της επιστήμης της ψυχολογίας.

• Ο ακαδημαϊκός εμπλουτισμός της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ιδρύματος με ένα συνεχώς εξελισσόμενο και σύγχρονο επιστημονικό κλάδο.

• Η συμπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και η συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που παρέχει.

• Η συνδρομή στο έργο που ήδη υλοποιείται σε άλλα τμήματα και σχολές του πανεπιστημίου, όπως ενδεικτικά στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, το Τμήμα Ιατρικής, τη Σχολή Επιστημών Αγωγής, τη Νομική Σχολή, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), και το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.

• Η ενίσχυση του έργου που συντελείται σε όλες τις υπηρεσίες στήριξης των φοιτητών του πανεπιστημίου, και ιδίως η υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής του άρθρου 128 του ν. 4957/2022 (A΄ 141). ii) μακροπρόθεσμοι:

• Η ενίσχυση της σύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με την κοινότητα, μέσω της ανάληψης ποικίλων επιστημονικών δραστηριοτήτων για το ευρύτερο κοινό, καθώς και η συμβολή στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και την ενδυνάμωση παιδιών και ενηλίκων.

• Η συμβολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης της Θράκης και της ευρύτερης περιφέρειας, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή της περιοχής και ιδίως των ακριτικών τμημάτων της.

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Ενισχύεται η διδασκαλία και η έρευνα στην επιστήμη της ψυχολογίας και επέρχονται τα οφέλη που αναλύθηκαν ανωτέρω, τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και για την ενίσχυση και ανάπτυξη της ακριτικής περιοχής της Θράκης.

Για τη λειτουργία του νέου τμήματος απαιτείται:

α) η πλήρωση των θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που συνιστώνται με την παρ. 4 και, έως την πλήρωση των θέσεων αυτών, η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος από μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) άλλων τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και από πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Κεφαλαίου Κ΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),

β) ο ορισμός της προσωρινής Συνέλευσης, καθώς και του προσωρινού Προέδρου και Αντιπροέδρου του τμήματος, που θα ασκούν τη διοίκησή του έως την αυτοδύναμη λειτουργία του και

γ) η στελέχωση της Γραμματείας του τμήματος.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική επισύναψη).

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης:

Η ίδρυση του Τμήματος πραγματοποιείται μετά από θετική γνώμη της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του τμήματος, όπως την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και αποστολή του, τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης, τη σκοπιμότητα της ίδρυσής του, τη βιωσιμότητά του σε ό,τι αφορά στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας, την ακαδημαϊκή διάρθρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, τη συμβολή του στον τομέα της έρευνας και την εναρμόνισή του με την πολιτική ποιότητας του πανεπιστημίου και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Αντίστοιχα, μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρασχέθηκε θετική γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την ίδρυση νέου Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο (Α.ΣΥ.) της Αρχής αξιολόγησε τα ως άνω στοιχεία και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του πανεπιστημίου και έκρινε ότι πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης ίδρυσης νέου τμήματος, όπως αυτά καθορίστηκαν με την από 5/22.7.2020 απόφαση του Α.ΣΥ. της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την ίδρυση νέων τμημάτων.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου Συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Έως την πλήρωση των θέσεων αυτών, οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας καλύπτονται από μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος και πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Κεφαλαίου Κ΄ του του Μέρους Α΄ του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

Πηγή: Foititikanea.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη