Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Κρατική χρηματοδότηση και για την κατασκήνωση Μάκρης

Έως 3.410.000,00 θα διαθέσει το Υπουργείο Εργασίας για τη λειτουργία κατασκηνώσεων. Ανάμεσα στις κατασκηνώσεις που θα ωφεληθούν από το ποσό είναι και η κατασκήνωση Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στη δαπάνη περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού, δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών, καθώς και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων. Το ποσό θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας οικονομικού έτους 2020.

Η σχετική Κ.Υ.Α., στα 14 άρθρα της, ορίζει τον τρόπο διοίκησης των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμέτρους λειτουργίας, τι ισχύει για τους φιλοξενούμενους, τις διαδικασίες συμμετοχής, λεπτομέρειες για το προσωπικό και τον έλεγχο λειτουργίας.

Όσον αφορά το προσωπικό, κάθε παιδική εξοχή – κατασκήνωση πλαισιώνεται από: α) ένα συντονιστή, β) έναν επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά, γ) έναν ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά, δ) ένα γιατρό, ε) ένα νοσοκόμο, στ) ένα γυμναστή μέχρι 75 παιδιά, ζ) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυχαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά, η) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χειροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά, θ) ένα διαχειριστή, ι) ένα βοηθό διαχειριστή, ια) ένα μάγειρα, ιβ) ένα βοηθό μάγειρα, ιγ) έναν αποθηκάριο, ιδ) έναν ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοηθητικών εργασιών, ιε) ένα φυσιοθεραπευτή κατά το διάστημα φιλοξενίας ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων ατόμων.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη