Κωμικοτραγικές καταστάσεις στις προσλήψεις για τον καθαρισμό στα σχολεία

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Απερίγραπτη προχειρότητα χαρακτηρίζει τις διαδοχικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στο θεσμικό πλαίσιο των προσλήψεων από τους Δήμους για τον καθαρισμό των σχολείων. Τη στιγμή που Δήμοι έχουν εκδώσει ανακοινώσεις και λήγουν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων, η Κυβέρνηση συνεχώς αλλάζει δεδομένα. Ας δούμε τα γεγονότα:

Στις 28 Ιουλίου ψηφίστηκε το αρ.34 του ν.4713/2020, δηλαδή ο νόμος για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι κατά παρέκκλιση, εκτός ΑΣΕΠ, προσλήψεις.

Στις 7 Αυγούστου, σε εφαρμογή του νόμου, εκδόθηκε ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 3324) όπου καθόρισαν, μεταξύ άλλων, τα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια και τη μοριοδότηση κάθε κριτηρίου, καθώς και το υπόδειγμα ανακοίνωσης που θα εξέδιδαν οι Δήμοι. Στο εδάφιο β’ της παρ.1 του αρ.2 προβλέπεται ότι οι ανακοινώσεις των Δήμων λαμβάνουν χώρα «μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου».

Όμως, η προαπαιτούμενη έγκριση των συναρμόδιων Υπουργών (η Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ) δεν εκδόθηκε έγκαιρα, ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι εμπρόθεσμα να βγάλουν ανακοινώσεις μέσα στο 1ο δεκαπενθήμερο. Εκδόθηκε στο 2ο δεκαπενθήμερο, στις 19 Αυγούστου (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020), δηλαδή “παραβίασαν” οι ίδιοι το χρονοπρογραμματισμό της δικής τους απόφασης. Ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος ενημέρωσε εγγράφως (αριθμ. 52360/19.8.2020) τους Δήμους και τους ζήτησε «αμελλητί»να προβούν στην έκδοση ανακοινώσεων.

Τι είχε συμβεί την προηγούμενη ημέρα;

Στις 18 Αυγούστου, με νεότερη ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 3447) άλλαξαν τα προσόντα πρόσληψης. Συγκεκριμένα, όρισαν ότι για την πρόσληψη «δεν απαιτείται το τυπικό προσόν της κατοχής απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης». Τροποποίησαν, επίσης, το υπόδειγμα και τις οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων.

Οι παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο συνεχίστηκαν τις επόμενες ημέρες, αφού δηλαδή οι συνεπείς Δήμοι, που τήρησαν το «αμελλητί» του υπουργού, είχαν εκδώσει ανακοινώσεις και οι υποψήφιοι υπέβαλλαν αιτήσεις.

Στις 22 Αυγούστου, με ΠΝΠ (Φ.Ε.Κ. Α’ 161) φόρτωσαν στους Δήμους το κόστος πληρωμής των υπερωριών ή/και της αύξησης των ωρών απασχόλησης. Θέσπισαν ότι ειδικά για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους Δήμους αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης ή η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων.

Την ίδια ημέρα, άλλαξαν πάλι την ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 3485) και ειδικότερα τη μοριοδότηση της εμπειρίας, την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας, και αντιστοίχως τα υποδείγματα.

Ακολουθούν όλες οι αλλαγές που επήλθαν με αυτήν την 3η κατά σειρά ΚΥΑ,τη στιγμή που ανακοινώσεις Δήμων εκδόθηκαν και υποψήφιοι κατέθεταν αιτήσεις:

– Το σημείο (α) εμπειρία του αρ.4 της ΚΥΑ αντικαταστάθηκε ως εξής: «α) Εμπειρία Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής: 17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον 1 μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις 17 μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.»

– Στο τέλος του αρ.5 προστέθηκε εδάφιο ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ειδικώς για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, οι φορείς αναζητούν αυτεπαγγέλτως τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για την κατάταξη των υποψηφίων.»

– Το αρ.7 αντικαταστάθηκε ως εξής: «Άρθρο 7 Λοιπές ρυθμίσεις Για την εφαρμογή της παρούσης δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του ν. 3584/2007.». Διέγραψαν δηλαδή το εδάφιο «Στις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης που συνάπτονται με την παρούσα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4368/2016».

– Κατά τα ανωτέρω τροποποιήθηκαν τα παραρτήματα της ΚΥΑ: Υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΟΧ, παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου.

Πηγή: airetos.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin