Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Με νέα ΠΝΠ δείτε τις περιπτώσεις που «ευνουχίζονται» τα Δημοτικά Συμβούλια και οι Αποκεντρωμένες

Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο για τις αναμορφώσεις προϋπολογισμών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 161/22.8.2020.

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση με το άρθρο έκτο της νέας ΠΝΠ θέσπισε τα κάτωθι:

I] Αποδοχές πάσης φύσεως

χρηματοδοτήσεων,

επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

επιδοτήσεων,

δωρεών

προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και

Αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα,

διενεργούνται με Απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός 10 ημερών από τη λήψη της σχετικής Απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης.

ΙΙ] Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά τα ανωτέρω αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου Συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Απόφαση του Συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Βάσει της παρ.2 του νέου άρθρου, οι διατάξεις ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ολόκληρη η ΠΝΠ βρίσκεται ΕΔΩ

Πηγή: airetos.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη