Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Με τη «βούλα» στην ΤΕΚΑΛ η κατασκευή της «Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης»

Στην τεχνική εταιρεία ΤΕΚΑΛ καταλήγει και επισήμως ένα σημαντικό οδικό έργο, η κατασκευή της «Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 36.000.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), με έκπτωση 27,81%.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προχώρησαν στην «έγκριση του από 24-8-2021 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύβασης µε τίτλο: «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 36.000.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα µε το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής και ορίζουµε, σύµφωνα µε το σκεπτικό της παρούσας, ως «προσωρινό ανάδοχο» τον οικονοµικό φορέα “ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”, του οποίου η προσφερόµενη συνολική δαπάνη του έργου (χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται σε 21.098.587,66 € που αντιστοιχεί σε µέση έκπτωση 27,81% επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας».

Αρχικά στον διαγωνισμό συμμετείχαν 6 σχήματα, οι ΤΕΚΑΛ, ΕΚΤΕΡ, Intrakat, ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, INTERKAT, ωστόσο, οι δύο τελευταίες εταιρείες αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διαδικασίας. Τελικά, η ΤΕΚΑΛ μειοδότησε καθώς τα άλλα γκρουπ έδωσαν χαμηλότερες εκπτώσεις (ΕΚΤΕΡ 26,6%, Intrakat 22,1%, ΑΚΤΩΡ 21,2%).

H περιφερειακή οδός Αλεξανδρούπολης χωροθετείται στα όρια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Αλεξανδρούπολης και αποβλέπει στη διοχέτευση της διερχόμενης κυκλοφορίας από και προς το λιμάνι Αλεξανδρούπολης, το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», την Κομοτηνή, την Εγνατία οδό, χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρυνση του αστικού ιστού της πόλης. Η Ανατολική Περιφερειακή οδός κατασκευάζεται επί της χάραξης της προβλεπόμενης από το Σχέδιο Πόλης Περιμετρικής Οδού Αλεξανδρούπολης (τμήμα της οποίας είναι ήδη διανοιγμένο) και διατρέχει το βόρειο και ανατολικό όριο του Σχεδίου Πόλης. Το προβλεπόμενο εύρος για την περιμετρική οδό από το Σχέδιο Πόλης είναι 26 m στο μεγαλύτερο μήκος εκτός από κάποιες θέσεις που περιορίζεται στα 20 m. Στον χώρο του λιμένα, η χάραξη της συνδετήριας οδού έχει καθοριστεί στα πλαίσια των έργων του λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Επί της ουσίας, με την υλοποίηση του έργου βελτιώνεται η πρόσβαση προς το λιμάνι της περιοχής, ενώ συνδέεται άμεσα με την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης από το ΤΑΙΠΕΔ, με τον διαγωνισμό να είναι σε εξέλιξη, και με τον λιμένα της πόλης να αποτελεί επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος (ενεργειακά, μεταφορές κ.α.) αλλά και γεωστρατηγικού.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και του κόμβου σύνδεσης με τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.

Άλλωστε, έχει καταστεί σαφές ότι τα projects διασύνδεσης με μεγάλα λιμάνια της χώρας προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις και να ενισχυθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί βασική στόχευση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ώστε, στον βαθμό που του αναλογεί, να βάλει «θεμέλια» για να γίνει η Ελλάδα ανταγωνιστική πύλη εισόδου για εμπορεύματα, επιβάτες και υπηρεσίες προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Πρόκειται για μια περιφερειακή οδό 3,6χλμ που ξεκινάει από το νέο εμπορικό λιμένα έχει ανισόπεδα σημεία (γέφυρες) και διάφορα άλλα στοιχεία, τα οποία συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο της πόλης αυτοκινητόδρομους στα πρότυπα του αυτοκινητοδρόμου Αλεξανδρούπολης -Αεροδρομίου με παρακαμπτήριες οδούς και βοηθητικές οδούς στα πλαϊνά- κλειστός αυτοκινητόδρομος.

Σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού, προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύβασης, το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2019.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνονται:

• τα μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης),

• οι εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης,

• οι εργασίες σήμανσης- ασφάλισης,

• οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων, γεφυρών κ.λπ.,

• οι εργασίες επένδυσης πρανών µε φυτική γη και υδροσποράς τους,

• οι εργασίες Ο.Κ.Ω (μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας).

Πηγή: insider.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη