Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Προτάσεις των Επιμελητηρίων ΑΜΘ επί του προγράμματος μη επιστρεπτέας ενίσχυσης της ΑΜΘ

Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων της ΑΜ-Θ κατόπιν διαβούλευσης συνυπέγραψαν κείμενο διορθωτικών προτάσεων επί του Προγράμματος Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Πρόγραμμα καταρτίστηκε χωρίς διαβούλευση με τα Επιμελητήρια, παρά το γεγονός ότι αυτά αποτελούν θεσμικούς φορείς – συμβούλους του κράτους σε θέματα επιχειρηματικότητας και ο ρόλος αυτός θα έπρεπε να είναι σεβαστός από όλους.

Στην επιστολή, η οποία περιλαμβάνεται παρακάτω, παρατίθενται επτά σημεία που χρήζουν παρεμβάσεων και διόρθωσης, ώστε το Πρόγραμμα να στοχεύσει πραγματικά και ουσιαστικά στην ενίσχυση των πληγεισών από την πανδημία του Covid-19 επιχειρήσεων και να επωφεληθούν από αυτό το δυνατόν περισσότεροι ΚΑΔ. Διαβάστε την επιστολή που απεστάλη στον Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο:

Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, έχοντας μελετήσει τις λεπτομέρειες του προγράμματος μη επιστρεπτέας επιχορήγησης που έχει καταρτίσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία – Θράκης για την οικονομική ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, διαπιστώνουν ότι δυστυχώς πρόκειται για ένα
εντελώς διαφοροποιημένο πρόγραμμα σε σχέση με τα αντίστοιχα των άλλων Περιφερειών, με πολλά γκρίζα σημεία και αδικίες για τις επιχειρήσεις, που πραγματικά έχουν πληγεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο, στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19/03/2020 και δεν αξιολογεί κανένα άλλο κριτήριο.

Επισημάναμε συγκεκριμένα κενά και παραλείψεις γι’ αυτό και προτείνουμε μία σειρά διορθωτικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε το πρόγραμμα να στοχεύσει πραγματικά και ουσιαστικά στην ενίσχυση των πληγεισών από την πανδημία του Covid-19 επιχειρήσεων.

Επισημαίνουμε ακόμη ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με τα Επιμελητήρια, καθώς και με άλλους φορείς, με αποτέλεσμα όπως είναι φυσικό να υπάρξουν στον τελικό οδηγό τόσο προβληματικές διατάξεις όσο και αστοχίες. Τα Επιμελητήρια είναι θεσμικοί φορείς σύμβουλοι του κράτους σε θέματα επιχειρηματικότητας και αυτός ο ρόλος πρέπει να είναι σεβαστός από όλους.

 1. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
  Σε κανένα σημείο του προγράμματος δεν λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας της Εποχικότητας, που διέπει κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ιδιαίτερα της Θάσου και της Σαμοθράκης, αλλά και όσων άλλων αντίστοιχου
  προφίλ λειτουργούν στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Αυτό έχει ως συνέπεια οι εποχικές επιχειρήσεις αφού δεν λειτουργούσαν εκείνη την χρονική περίοδο που ορίζεται από την 19η Μαρτίου 2019, να έχουν μηδέν δηλωμένους εργαζόμενους και να δικαιούνται μόλις 2.000,00 €, ενώ σε άλλη Περιφέρεια θα μπορούσαν να λάβουν μέχρι και 50.000,00 €, αφού οι επιχειρήσεις εκεί επιδοτούνται σύμφωνα με τους λειτουργικές δαπάνες του 2019. Να τονίσουμε ότι τον Μάρτιο του 2019 καμία από τις εποχικές επιχειρήσεις δεν είχε ανοίξει, αφού με σχετική απόφαση της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας, οι εποχικές επιχειρήσεις επιτράπηκε να ανοίξουν στις 18/06/2020 και επομένως έχουν μηδέν εργαζόμενους, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ζητάει το πρόγραμμα και ως εκ τούτου δεν θα λάβουν επιχορήγηση. Άρα, προτείνουμε τουλάχιστον να αλλάξει η ημερομηνία και να προσαρμοσθεί στα δεδομένα των εποχικών επιχειρήσεων, αν και το μοναδικό κριτήριο που έχει τεθεί και είναι η τήρηση για το επίμαχο διάστημα των θέσεων εργασίας, πρέπει να απαλειφθεί ιδιαίτερα όταν μιλάμε με όρους υγειονομικής κρίσης και Πανδημίας τους οποίους οφείλουμε να σεβαστούμε & να κατανοήσουμε με ρεαλισμό, αναγνωρίζοντας πλήρως τις επιπτώσεις που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις.
 2. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
  Κρίνουμε απαραίτητο να αξιολογούνται οι δικαιούχοι και με βάση τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων τους, τον βαθμό και το μέγεθος της ζημίας που έχουν υποστεί (μείωση τζίρου σε σχέση με το 2019).
  Θέλουμε με την παρούσα επιστολή να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης που ανακοίνωσε η Περιφέρεια ΑΜ-Θ με λίγα λόγια ενισχύει τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ακόμη και εντός των ορίων της Περιφέρειας και αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΔ
  Διαπιστώθηκε απουσία ορισμένων ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) από τη λίστα των δικαιούχων και δη ΚΑΔ που αφορούν σε πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου προτείνουμε επανέλεγχο όλων των ΚΑΔ που πρέπει να ενταχθούν σύμφωνα με τις ΚΥΑ του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίες έχουν εκδοθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και είναι σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση να προβλεφθεί διαδικασία επικαιροποίησης & προσθήκες των πληττόμενων ΚΑΔ, κατά την διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα, ώστε να μην υπάρξουν αδικίες από λάθη και παραλείψεις της Διαχειριστικής (Παράρτημα Ι)
 4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  Τα ποσά της επικείμενης επιχορήγησης είναι σημαντικά μικρότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά των προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε άλλες Περιφέρειες όπου έχουν πληγεί ομοειδείς επιχειρήσεις. Αυτό ενισχύει τη συνθήκη του αθέμιτου
  ανταγωνισμού καθώς επιχειρήσεις όμορων περιοχών θα επιδοτηθούν ανισομερώς, με αποτέλεσμα κάποιες να καταφέρουν να καλύψουν ζημίες της πανδημίας και κάποιες (αυτές της ΑΜΘ), όχι. Συνεπώς προτείνουμε τα ποσά της επιχορήγησης να
  είναι ίσα με τα ποσά των προγραμμάτων επιχορήγησης που εφαρμόζονται σε άλλες Περιφέρειες της χώρας (από 5.000 έως 50.000 €)
 5. DE MINIMIS
  Ένα παράδοξο και αρνητικό σημείο είναι αυτό που αναφέρεται στο συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην επιχείρηση (de minimis) και στην Περιφέρεια μας εναρμονίζεται με τον Καν. ΕΕ1407/2013 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00€ για την τριετία, ενώ σε άλλες Περιφέρειες εναρμονίζεται με την Αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Κοινοτική ανακοίνωση, όπου το συνολικό ανώτατο όριο είναι 800.000,00 €. Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες
  επιχειρήσεις που τα τελευταία τρία χρόνια είτε μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, είτε ΤΕΠΙΧ κ.α., έχουν λάβει επιχορηγήσεις ύψους 200.000,00 € δεν θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα. Προτείνουμε την αλλαγή του κανονισμού που έχει οριστεί εις τρόπον ώστε να δίνει την δυνατότητα για αυξημένα ποσά των ενισχύσεων.
 6. ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
  Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπως δεν υπήρχε στην επιστρεπτέα προκαταβολή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ως προαπαιτούμενο και σε αυτό το πρόγραμμα, αφού θεωρητικά, τα ποσά δίνονται ως επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες και δεν θα πρέπει να παρακρατηθούν από δημόσιους φορείς, αλλά αντίθετα πρέπει να δοθούν για να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ειδικά σήμερα που χιλιάδες επιχειρήσεις δεν έχουν ούτε φορολογική ούτε ασφαλιστική ενημερότητα.
 7. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΜΗ
  Είναι απαραίτητο στοιχείο για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ταυτότητα των επιχειρήσεων να συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά η προσκόμιση
  πιστοποιητικών λειτουργίας των επιχειρήσεων (τροποποιήσεις καταστατικών, εκκαθάριση, λύση κλπ) από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
  από τα κατά τόπους Επιμελητήρια, ώστε να πιστοποιείται η λειτουργία της επιχείρησης που ζητά
  και λαμβάνει την μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, όπως εξάλλου συμβαίνει στα προγράμματα των άλλων Περιφερειών.
  Επιπλέον, ως γενικότερη παρατήρηση των Επιμελητηρίων, εκτιμούμε ότι η Περιφέρεια πρέπει να συνδράμει σε δύο ακόμη αιτήματα:
  Α) Στο νομό Ξάνθης λόγω του επιβαρυμένου επιδημιολογικού φορτίου, (εκεί καταγράφηκε πάνω από 46% του συνόλου των κρουσμάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ με αποτέλεσμα 5μηνο σκληρό και συνεχή αποκλεισμό), η επιπλέον επιδότηση
  πρέπει να αυξηθεί κατά 40% και όχι κατά 20%
  που προτείνεται στο πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ.
  Β) Οι επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα μείωση τζίρου 2019-2020 πάνω από 80%, λόγω των ειδικών μέτρων που επικρατούσαν για συγκεκριμένους ΚΑΔ προτείνεται να εξαιρεθούν όλων των μέτρων (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα, απολύσεις, θέσεις εργασίας) προκειμένου να μην έρθουν αντιμέτωπες με λουκέτο.

Παράρτημα Ι
Ενδεικτικοί ΚΑΔ που έχουν αποκλειστεί από το Πρόγραμμα Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης της Περιφέρειας ΑΜΘ

10.81 Παραγωγή ζάχαρης
10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και
ζαχαρωτών
11.06 Παραγωγή βύνης
17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις
τοίχων (ταπετσαρίας)
19.20.1 Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και
παρόμοιων στερεών καυσίμων
19.20.2 Παραγωγή καυσίμων ελαίων και
αερίων· λιπαντικών ελαίων

19.20.3 Παραγωγή αερίων πετρελαίου και
άλλων αέριων υδρογονανθράκων,
εκτός του φυσικού αερίου

19.20.4 Παραγωγή άλλων προϊόντων πετρελαίου

19.20.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της
διαδικασίας παραγωγής προϊόντων
διύλισης πετρελαίου

21.10 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών
προϊόντων

21.20 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού
23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και
κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων
χειρός
35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
35.12.1 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού
ρεύματος
46.21.1 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών,
σπόρων και ζωοτροφών
46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και
φυτών
46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων
46.24.1 Χονδρικό εμπόριο προβιών, δερμάτων
και κατεργασμένου δέρματος
46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και
προϊόντων κρέατος

46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών
προϊόντων, αβγών και βρώσιμων
ελαίων και λιπών

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών
46.35 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού
46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας
και ειδών ζαχαροπλαστικής
46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού,
κακάου και μπαχαρικών

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων,
συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

46.46 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών
προϊόντων

46.71 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και
αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

47.11.1 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα
καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (mini markets – super market)

47.21.1 Λιανικό εμπόριο φρούτων και
λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.22.1 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων
κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών
και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.26.27 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού
47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών
(φαρμακεία)

53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες με
υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών
πρακτόρων και μεσιτών
73.12.1 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή
χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
73.12.2 Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή
χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης

93.21.10.01 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)

93.21.10.02 Υπηρεσίες λούνα παρκ
93.21.10.03 Υπηρεσίες πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα

93.29.11.01 Υπηρεσίες αποδυτηρίων και βεστιαρίων παραλιών (πλαζ)
93.29.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων
λουτρών

93.29.11.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος,
για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων
και συναφών)

93.29.11.04 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών
θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)

93.29.11.05 Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και
καθισμάτων παραλιών (πλαζ)
93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
93.29.19.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93.29.19.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος,
για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93.29.19.03 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης
εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)

93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά
ποτού ή φαγητού)

93.29.19.06 Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών
ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κλπ)

93.29.19.07 Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου
93.29.21.01 Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως
93.29.21.02 Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών
(καραγκιοζοπαίκτη)
93.29.21.03 Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου
93.29.21.04 Υπηρεσίες θεάματος ροντέο

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη