Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Ρύθμιση για ταφή μουσουλμάνων σε Θράκη, Ρόδο, Κω και Αττική

Την επίλυση του ζητήματος που αφορά στις διαδικασίες ταφής των μουσουλμάνων πολιτών, και ιδίως αυτών που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, στους μουσουλμάνους της Ρόδου και της Κω και στους μουσουλμάνους (Έλληνες και αλλοδαπούς) που κατοικούν στην Αττική εμπεριέχει νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που συζητείται στη Βουλή.

Παροχή υπηρεσιών ταφής μουσουλμάνων

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας μπορούν να παρέχουν εντός των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης. Ροδόπης και Εβρου υπηρεσίες ταφής αποκλειστικά και μόνο για τεθνεώτες μουσουλμανικού θρησκεύματος, σύμφωνα με τα ισλαμικά ταφικά έθιμα και κανόνες.

Τις ίδιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν, η Διοικούσα Επιτροπή του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) και Βακουφικές Επιτροπές που εδρεύουν σε πόλεις αν των 25.000 κατοίκων και Οργανισμοί Διαχέιρισης Κτημάτων Βακούφ σε Ρόδο και Κω.

Εντός μουσουλμανικών νεκροτραφείων ή σε ιδιαίτερο στεγασμένο χώρο

H παροχή των υπηρεσιών ταφής μπορεί να γίνεται είτε σε κατάλληλες εγκαταστάσεις εντός των μουσουλμανικών νεκροταφείων, χωρίς καμία προυπόθεση ή διαδικασία, είτε σε ιδιαίτερο στεγασμένο χώρο του φορέα εκτός των νεκροταφείων. Σε περίπτωση που η ταφή γίνει εκτός νεκροταφείου πρέπει να πληροί σε κάθε περίπτωση τις υγειονομικές και κτιριοδομικές προυποθέσεις καθώς και τους όρους ίδρυσης των γραφείων τελετών λαμβάνοντας ειδική «άδεια παροχής υπηρεσιών ταφής για μουσουλμάνους, από τον αρμόδιο δήμαρχο. Η άδεια εκδίδεται υποχρεωτικά εντός προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση γραφείου τελετών. Η άδεια εκδίδεται ανεξαρτήτως ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοκησης.

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα ελάχιστα και τα ανώτατα όρια τιμών ανά επιμέρους υπηρεσία ταφής και ανά φορέα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Οι φορείς δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ακόμα και δωρεάν, ιδίως αν συντρέχουν λόγοι κήδευσης δημοσία δαπάνη ή απόδοσης ιδιαίτερης τιμής στον νεκρό, λόγοι οικονομικής αδυναμίας ή άλλοι λόγοι που κατά την κρίση τους επιβάλλουν απαλλαγή. Τα έξοδα κηδείας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς καθώς και τα λοιπά έξοδα για τις συναφείς υπηρεσίες που παρέχουν τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται με τους φορείς αναγνωρίζονται και χορηγούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Πηγή: protothema.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη