Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Σαμοθράκη: Ορισμός νέων αντιδημάρχων

Με απόφαση του δημάρχου Σαμοθράκης, Νικόλαου Γαλατούμου ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Σαμοθράκης, των οποίων η θητεία ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Ουσιαστικά ο δήμαρχος Σαμοθράκης κράτησε ως αντιδημάρχους τον Ιωάννη Γρηγόραινα και την Αικατερίνη Καραμήτσου – Γιαννέλου, ενώ στα νέα πρόσωπα που έλαβαν θέση αντιδημάρχου προστίθενται η Αναστασία Τερζή και ο Γιάννης Γλήνιας. Δείτε παρακάτω την απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια με τις αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων:

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σαμοθράκης,με θητεία από 1-9-2020 μέχρι 31-8-2021 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής:

1.Ορίζει ως Αντιδήμαρχο Σαμοθράκης, την Δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη “ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ” Τερζή Αναστασία του Ιωάννη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου -Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

-την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης

-την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

-τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

-τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

-τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

5. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

-Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών

-Επίβλεψης έργων.

6. -την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

-Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

-την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

2.Ορίζει ως Αντιδήμαρχο Σαμοθράκης, την Δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη “ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ” κα Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη του Δημητρίου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Αρμοδιότητες Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

-την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

-την τέλεση γάμων

-την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

-τη λειτουργία των ΚΕΠ,

-τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

-τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

-τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών -την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Έλεγχος Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

-την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

3. τα θέματα Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού

3.Ορίζει ως Αντιδήμαρχο Σαμοθράκης, τον Δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξη “ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ” τον κ. Γρηγόραινα Ιωάννη του Κωνσταντίνου και τον μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Έλεγχος Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

-τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

-την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

-τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων,την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών -γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

2-Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

-το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

-την αρμοδιότητα υπευθύνου για την λειτουργία της αρμόδιας υπηρεσίας εθελοντισμού και του Εθελοντικού Δικτύου Δήμου Σαμοθράκης και γενικότερα την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στο Δήμο Σαμοθράκης με τη δημιουργία δικτύου εθελοντικής εργασίας και ομάδων εθελοντών

-την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

-την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4. Ορίζει ως Αντιδήμαρχο Σαμοθράκης, χωρίς Αντιμισθία, τον δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξη «ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2020», Γλήνια Ιωάννη του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων τουρισμού και τουριστικής προβολής

2.Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου -Γραμματείας.

Την απόφαση ορισμού που αναρτήθηκε στην Διαύγεια μπορείτε να την δείτε εδώ

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη