Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Σε αναζήτηση ενός ακόμη συνεργάτης προχωρά ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης

Σε αναζήτηση ενός ακόμη συνεργάτη, συμβούλου σε θέματα οικονομικής φύσεως προχωρά ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ενεργοποιώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πρόκειται για μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μετά από επιλογή του Δημάρχου με καθήκοντα την παροχή συμβουλών και τη διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών επί οικονομικών θεμάτων, οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Ν.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»-Δ.Ε.Υ.Α.Α. – Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και της οργάνωσης και λειτουργίας της υπό ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα:
-Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
-Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος.
-Άδεια άσκησης Λογιστή Α΄ Τάξης.
-Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή τις επαρκείς γνώσεις τους και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης για τα οποία προσλαμβάνονται.
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο με όλες τις πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους εδώ.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη