Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Σουφλί

Σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων απέκτησε το Σουφλί στο πλαίσιο του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 που υλοποιείται από την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εστάλη, ο σταθμός φόρτισης παρελήφθη τη Δευτέρα και στόχος είναι να υπάρξει μία συνεχόμενη λειτουργία σε όλους του Δήμους του Έβρου:

Ο ∆ήµος Σουφλίου στις 11/04/2022 παρέλαβε εγκατεστημένο για χρήση έναν (1) σταθµό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.

Στα πλαίσια του έργου «Green Urban Territories – Better Place to Live» (Πράσινες Αστικές Περιοχές- καλύτερο Μέρος για να Ζεις) µε ακρωνύµιο GUT-BPL που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.
Η δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί µία από τις σηµαντικά καινοτόµες για την περιοχή δράση που θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότητα του έργου και θα έχει υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, δηµιουργώντας πράσινες υποδοµές.

Οι λόγοι ενσωµάτωσης της χρήσης των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι :
α) Η ανάδειξη της ηλεκτροκίνησης ως µέσου φιλικού προς το περιβάλλον
β) Η ανάπτυξη νέων µεθόδων βιώσιµης µετακίνησης στον αστικό ιστό
γ) Η µείωση των αστικών ρύπων και του θορύβου

δ) Η ενίσχυση της περιβαντολλογικής συνείδησης και της περιβαντολλογικής παιδείας των δηµοτών.
Συµπερασµατικά µε την εγκατάσταση των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους δήµους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Σαµοθράκης µέσω του έργου «Green Urban Territories -Better Place to Live» (Πράσινες Αστικές Περιοχές- καλύτερο Μέρος για να Ζεις) µε ακρωνύµιο GUT-BPL που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, προωθείται η ηλεκτροκίνηση ως εναλλακτικός τρόπος κίνησης των οχηµάτων στον αστικό ιστό (και όχι µόνο) που συµβάλει στην µείωση της ρύπανσης καθώς και την αναβάθµιση του τοπικού περιβάλλοντος.


Ο ∆ήµαρχος
Καλακίκος Παναγιώτης
∆ήµαρχος Σουφλίου
Πρόεδρος ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη