Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Σταθμό φόρτισης αυτοκινήτων απέκτησε πλέον και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Σταθμό φόρτισης αυτοκινήτων απέκτησε πλέον και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Αυτό έγινε γνωστό από την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. που υλοποιεί το πρόγραμμα INTERREG V-Α ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. Πιο αναλυτικά:

«Ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης στις 16/06/2022 παρέλαβε εγκατεστηµένο για χρήση έναν(1)
σταθµό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στα
πλαίσια του έργου «Green Urban Territories – Better Place to Live» (Πράσινες Αστικές
Περιοχές- καλύτερο Μέρος για να Ζεις) µε ακρωνύµιο GUT-BPL που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

Η δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί µία από τις σηµαντικά καινοτόµες για την περιοχή δράση που θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότητα του έργου και θα έχει υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, δηµιουργώντας πράσινες υποδοµές.

Οι λόγοι ενσωµάτωσης της χρήσης των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι :
α) Η ανάδειξη της ηλεκτροκίνησης ως µέσου φιλικού προς το περιβάλλον
β) Η ανάπτυξη νέων µεθόδων βιώσιµης µετακίνησης στον αστικό ιστό
γ) Η µείωση των αστικών ρύπων και του θορύβου
δ) Η ενίσχυση της περιβαντολλογικής συνείδησης και της περιβαντολλογικής παιδείας των
δηµοτών

Συµπερασµατικά µε την εγκατάσταση των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους ∆ήµους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαµοθράκης µέσω του του έργου «Green Urban Territories – Better Place to Live» (Πράσινες Αστικές Περιοχές- καλύτερο Μέρος για να Ζεις) µε ακρωνύµιο GUT-BPL που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, προωθείται η ηλεκτροκίνηση ως εναλλακτικός τρόπος κίνησης των οχηµάτων στον αστικό ιστό(και όχι µόνο) που συµβάλει στην µείωση της ρύπανσης καθώς και την αναβάθµιση του τοπικού περιβάλλοντος.»

Καλακίκος Παναγιώτης
Πρόεδρος ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε
∆ήµαρχος Σουφλίου

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη