Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Πέμπτη 25.04.2024 και ώρα 19:30, στην , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.

Σημειώνεται ότι:

-Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται, υποχρεωτικά, τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της Δημοτικής Αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση (παρ. 2 του άρθρου 67 Α του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

-Στη συνεδρίαση συζητούνται έως δέκα (10) θέματα, τα οποία τίθενται από τους Δημοτικούς Συμβούλους και επιπλέον έως δύο (2) θέματα, τα οποία τίθενται από τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων.

-Kάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα θέμα προς συζήτηση.

-Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί, συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από Δημοτικούς Συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το Προεδρείο, από την οποία προκύπτουν τα θέματα που θα εγγραφούν, τελικά, στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν. Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη