Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Σύστημα τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης αποκτά ο Δήμος Σουφλίου

Σύστημα τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης αποκτά ο Δήμος Σουφλίου. Όπως αναφέρει σε Δελτίο Τύπου:

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Σκυλακάκης Θεόδωρος με την υπ’ αριθμ Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55497/1422 απόφασή τους (ΑΔΑ: ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0) ενέταξαν το Δήμο Σουφλίου στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η χρηματοδότηση αφορά την πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 1.970.501 € με Φ.Π.Α..

Σκοπός του έργου είναι οι στοχευόμενες δράσεις που αφορούν την:

-Ενίσχυση των υδραγωγείων

– Διασφάλιση της ποιότητας 

– Αναβάθμιση των υποδομών και τον έλεγχο των διαρροών της Δ.Ε Σουφλίου

Με την αξιοποίηση του συστήματος τηλεμετρίας στην ΔΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, μέσω του αυτοματοποιημένου ελέγχου και της μείωσης του μη-ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα μεταφοράς/διανομής νερού επιδιώκεται η ποσοστιαία μείωση του συνόλου των απωλειών στα δίκτυα.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

α)Υποσύστημα 26 Ηλεκτρικών Πινάκων Αυτοματισμού πινάκων ελέγχου εγκαταστάσεων ύδρευσης.

β) Υποσύστημα Επικοινωνιών το οποίο αφορά στην προμήθεια επικοινωνιακού εξοπλισμού για συνολικά είκοσι έξι (26) θέσεις εγκατάστασης.

γ) Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών και Ποιοτικών Στοιχείων Ύδατος.

δ) Προμήθεια τεσσάρων (4) βανών ελαστικής έμφραξης με ηλεκτρικό ενεργοποιητή για αγωγούς έως DN150.

Η επιλογή για τον ποιοτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό όλων των υποδομών στο σύνολο του Δήμου Σουφλίου συνεχίζεται.

Μοναδικός στόχος η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Δημοτών.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη