Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Λήμνος ξανά από 6 Ιουνίου

Στις 6 Ιουνίου θα ξεκινήσουν και πάλι τα δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Λήμνος και αντίστροφα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας, μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που αφορούσε τη συγκεκριμένη γραμμή. Τα δρομολόγια που θα πιάνουν και τα τρία λιμάνια θα γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα, για όλη τη θερινή περίοδο, μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου από την εταιρεία Zante Ferries. . 

Όπως αναφέρει η απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας:  

1.Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής

α)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, και

β) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, ως ακολούθως: 

α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή με την εκτέλεση επτά (07) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, πλην της θερινής περιόδου από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], με υποχρέωση εκτέλεσης επτά (07) δρομολογίων την εβδομάδα, άνευ καταβολής μισθώματος τη θερινή περίοδο από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], έναντι μισθώματος, επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 7.770,00), ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

β) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή σε συνέχεια δρομολογίων από ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], έναντι μισθώματος, δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 13.800,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» (Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε.), πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ Ν.Π.11800, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. 

Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145). 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη