Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι δανειολήπτες για την επιδότηση δόσεων δανείων στο πρόγραμμα “Γέφυρα”

Ευρεία “ομπρέλα” προστασίας της πρώτης κατοικίας δίνει ο νέος νόμος 4714/2020 εν μέσω της “καταιγίδας” της πανδημικής κρίσης, επιβραβεύοντας για πρώτη φορά και τους συνεπείς δανειολήπτες. Η πλατφόρμα για την αποδοχή αιτήσεων των πληττόμενων δανειοληπτών άνοιξε στις 3 Αυγούστου και το ενδιαφέρον είναι ισχυρό. Το πρόγραμμα, γνωστό ως “γέφυρα”, μπορούν να αξιοποιήσουν δυνητικά 330.000 νοικοκυριά. Προκειμένου να βοηθήσει τους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν πλήρως τις ωφέλειες του νέου νόμου, παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Ποια δάνεια επιδοτούνται;

Όλα τα είδη δανείων: στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την πρώτη κατοικία. Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθηκαν με κρατική εγγύηση (π.χ. πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα κ.λπ.) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας – ΟΕΚ, Ν. 4605/2019) προς αποφυγή διπλής ενίσχυσης, κάτι που απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

Μέχρι πότε υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων;

H αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τις 3 Αυγούστου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Τι επιδοτεί το κράτος, τι πληρώνω εγώ;

Το κράτος επιδοτεί για 3 τρίμηνα, τη μηνιαία δόση του δανείου, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου. Ο δανειολήπτης πληρώνει κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης δανείου, που δεν το καλύπτει το κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, θα πρέπει να πληρώνει ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου, για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψει την κρατική επιδότηση.

Ποιος υποβάλει την αίτηση σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει σε περισσότερους; 

Σε περίπτωση περισσότερων συγκυρίων επί της κύριας κατοικίας, αρκεί να υποβληθεί η αίτηση από έναν από αυτούς.

Έχω ιδιόκτητο σπίτι, αλλά διαμένω προσωρινά αλλού λόγω της εργασίας μου, τι ισχύει;

Ως “κύρια κατοικία” νοείται αυτή που έχεις δηλώσει στην τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση. Αν διαμένεις σε άλλη κατοικία (π.χ. σώματα ασφαλείας, ιατροί, εκπαιδευτικοί κ.λπ. που εργάζονται σε άλλη πόλη), τότε και πάλι μπορείς να υποβάλεις αίτηση για την επιδότηση του δανείου που βαρύνει την πρώτη κατοικία σου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να “φορτώσεις” έγγραφα στην πλατφόρμα, τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη επαγγελματικών λόγων που δικαιολογούν την προσωρινή διαμονή σου, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας της κύριας κατοικίας σου.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση πληροί όλα τα κατά περίπτωση οριζόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας, τι γίνεται μετά; Πότε λαμβάνω πρόταση ρύθμισης από τις τράπεζες;

Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση πληροί όλα τα κατά περίπτωση οριζόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τον νόμο, αποστέλλεται στον οφειλέτη και τον χρηματοδοτικό φορέα ενημέρωση ότι ο αιτών είναι καταρχήν επιλέξιμος για συνεισφορά Δημοσίου

Στη συνέχεια, οι χρηματοδοτικοί φορείς διαβιβάζουν κατά περίπτωση την ακόλουθη ενημέρωση:

Α. Εάν η οφειλή είναι εξυπηρετούμενη (ή έχει καθυστέρηση πληρωμής έως 90 ημέρες):

Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι εξυπηρετούμενη, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εντός δεκαπέντε ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητας του αιτούντος, το ποσό της μηνιαίας δόσης, ούτως ώστε να δρομολογηθεί η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου. Αν ο δανειολήπτης έχει πάρει από την τράπεζα αναστολή πληρωμής δόσεων, τότε η τράπεζα αποστέλλει το ποσό της μηνιαίας δόσης εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της χορηγηθείσας αναστολής.

Β. Εάν η οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη ή/και η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί:

α) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μικρότερο των ενενήντα ημερών, ο αιτών προβαίνει εντός δεκαπέντε ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητάς του στην καταβολή των δόσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, αλλιώς αυτές κεφαλαιοποιούνται από τον χρηματοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός δεκαπέντε ημερών το ποσό της μηνιαίας δόσης αυτής, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

β) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, λαμβάνει χώρα αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής, έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα. Για τον λόγο αυτό, ο χρηματοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη να συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη. Ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηματοδοτικός φορέας εντός δεκαπέντε ημερών. Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δεκαπέντε ημερών από την πρόταση. 

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31.12.2020. Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή του οφειλέτη στη σύμβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγεται την από μέρους του αποδοχή της βιωσιμότητάς της

Μετά την ενημέρωση της συμφωνίας για τη βιωσιμότητα της αναδιάρθρωσης, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ποσό της μηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση περί βιωσιμότητας μαζί με τη δήλωση περί επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.

Αν υποβληθεί αίτηση και ο οφειλέτης εκπέσει από την συνεισφορά του Δημοσίου (π.χ. σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του) μπορεί να υπάρξει δεύτερη ευκαιρία; 

Όχι. Δεν επιτρέπεται η υποβολή δεύτερης αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς Δημοσίου από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

Αν σε μία τράπεζα έχω περισσότερες οφειλές, μπορώ να αιτηθώ την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου για κάποια/ες από αυτές;

Δεδομένου ότι η συνεισφορά εγκρίνεται για το σύνολο των οφειλών ανά χρηματοδοτικό φορέα, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς, πρέπει να ρυθμιστούν ή να εξυπηρετηθούν οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε κάθε έναν από τους χρηματοδοτικούς φορείς χωριστά. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου, η αποστολή από τον χρηματοδοτικό φορέα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ποσού της μηνιαίας δόσης.

Κάθε οφειλέτης, συνοφειλέτης, εγγυητής δικαιούται συνεισφορά Δημοσίου;

Ναι. Αλλά για κάθε επιλέξιμη οφειλή, μία μόνο συνεισφορά μπορεί να καταβληθεί, ακόμη και αν για την ίδια οφειλή κατατεθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από διαφορετικούς επιλέξιμους οφειλέτες.

Τι ισχύει εάν έχω λάβει αναστολή πληρωμής δανείου; 

Αν ο δανειολήπτης έχει λάβει αναστολή πληρωμής δανείου από την τράπεζα, τότε η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου μπορεί να αρχίσει μετά τη λήξη της αναστολής αυτής και δεν χρειάζεται να διακοπεί η αναστολή. Ωστόσο, το Δημόσιο δεν δύναται να επιδοτήσει το δάνειο για χρονικό διάστημα άνω των 9 μηνών μετά τις 31.12.2020. Συνεπώς αν η αναστολή εκτείνεται μετά τις 31.12.2020, τότε ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει:

– Είτε να διακόψει την αναστολή σε συνεργασία με την τράπεζα και τότε θα λάβει κρατική επιδότηση για 9 μήνες

– είτε να μη διακόψει την αναστολή σε συνεργασία με την τράπεζα και τότε θα λάβει κρατική επιδότηση για χρονικό διάστημα μικρότερο των 9 μηνών, έτσι ώστε η συνεισφορά του Δημοσίου να μην ξεπερνά τους 9 μήνες μετά τις 31.12.2020.

Τι ισχύει στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ήδη υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στον ν.4605/2019; 

Οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία (ν. 4605/2019) και μέχρι την υποβολή της αίτησης στο νέο πρόγραμμα “γέφυρα” δεν έχει επιτευχθεί, ανεξαρτήτως λόγου, ρύθμιση και δεν έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση με τις τράπεζες, δικαιούνται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος προγράμματος, αφού προηγουμένως παραιτηθούν από την αίτηση υπαγωγής τους στο ν. 4605/2019. Δεν δύναται να λαμβάνει ένας πολίτης διπλή επιδότηση για το ίδιο δάνειο.

Τι γίνεται στην περίπτωση που υπαχθεί ο οφειλέτης στις διατάξεις του ν.4605/2019, μετά την έγκριση της συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου 4714/2020;

Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία (ν. 4605/2019) μετά την έγκριση της συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού, η συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου διακόπτεται. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το “κορωνόπληκτο” δάνειο και ο δικαιούχος να μην έχει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για την οφειλή αυτή.

Τι γίνεται στην περίπτωση που οφειλέτης έχει ήδη ενταχθεί στις διατάξεις της ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010) και εγκριθεί η συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου;

Σε περίπτωση που το “κορωνόπληκτο” δάνειο υπάγεται ήδη στις διατάξεις της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη) και ακολούθως εγκριθεί η συνεισφορά του Δημοσίου στο παρόν πρόγραμμα, τότε ο οφειλέτης παραιτείται του δικαιώματός του να υποβάλλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών βάσει των σχετικών διατάξεων της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010).

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση στον ν.3869/2010 και αυτή είναι εκκρεμής σε πρώτο βαθμό, χωρίς να έχει συζητηθεί; Μπορεί ο οφειλέτης να υποβάλει αίτηση για τη συνεισφορά του Δημοσίου του παρόντος νόμου;

Ναι. Οφειλέτης που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη και αυτή είναι εκκρεμής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, χωρίς να έχει συζητηθεί, μπορεί να υποβάλει αίτηση για συνεισφορά του Δημοσίου με το πρόγραμμα “γέφυρα”.

Τι γίνεται στην περίπτωση που οι αιτούντες στον Ν.3869/2010 ρυθμίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από τις οφειλές τους πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης;

Αν οι αιτούντες ρυθμίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από τις οφειλές, που είναι επιλέξιμες για την καταβολή συνεισφοράς Δημοσίου κατά τον παρόντα νόμο, τότε η δίκη της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010) καταργείται ως προς τις οφειλές που ρυθμίστηκαν συναινετικά και συνεχίζεται η δίκη για τις υπόλοιπες οφειλές που δεν ρυθμίστηκαν στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση που ο δανειολήπτης έχει ξεκινήσει με την τράπεζα τη ρύθμιση των οφειλών με τη Διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (Ν. 4224/2013); 

Η υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα “γέφυρα” διακόπτει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ως προς τις επιδεκτικές για συνεισφορά οφειλές. Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία της συναινετικής ρύθμισης των οφειλών δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται (ούτε αποκλείεται) συνέχιση της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας. 

Εάν το “κορωνόπληκτο” δάνειο έχει πωληθεί ή τιτλοποιηθεί ή ανατεθεί σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (fund – servicer), ποιος είναι ο πιστωτής; 

Σε περίπτωση πώλησης απαίτησης από δάνειο ή πίστωση σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (fund – servicer) σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 ή τιτλοποίησης απαίτησης και πώλησής της σύμφωνα με τον ν. 3156/2003, τότε ο πιστωτής συμμετέχει στη διαδικασία μόνο μέσω της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του δανείου ή μέσω του προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση του δανείου.

Ποιοι νοούνται ως πιστωτές; 

Είναι επιλέξιμα όλα τα είδη πιστωτών, όπως τράπεζες, πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, ακόμη και αν τελούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, καθώς και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις. 

Πότε διακόπτεται η συνεισφορά του Δημοσίου;

Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται:

α) σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

β) Σε περίπτωση που ο αιτών αποβιώσει. 

γ) Σε περίπτωση που κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε τουλάχιστον έναν τραπεζικό λογαριασμό.

δ) Σε περίπτωση που εκ των υστέρων κατά τον επανέλεγχο των στοιχείων της αίτησης διαπιστωθεί η μη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης της συνεισφοράς του Δημοσίου.

ε) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής από τον οφειλέτη του ποσού της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της συνεισφοράς του Δημοσίου.

στ) Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη.

ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια αυτή επιδρά στην επιλεξιμότητα του οφειλέτη.

Ποια είναι η διάρκεια παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη για τις επιμέρους κατηγορίες δανείων, μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου;

Η διάρκεια της παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη κυμαίνεται από 6 έως 18 μήνες, ανάλογα με τις διακρίσεις των οφειλών. Ειδικότερα:

– Για εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι ενενήντα ημέρες στις 29.2.2020, ο χρόνος παρακολούθησης είναι έξι μήνες.

– Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών κατά στις 29.2.2020 και δεν είναι καταγγελμένα ο χρόνος παρακολούθησης είναι δώδεκα μήνες.

– Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών στις 29.2.2020 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το χρηματοδοτικό φορέα, ο χρόνος παρακολούθησης είναι δεκαοκτώ μήνες.

Πηγή: capital.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ Διαβάστε ακόμη