60 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Την πρόσληψη 60 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικά:

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB)
  • 7 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄ ή C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 20 ΥΕ Εργατών/Εργατριών (Συνοδών απορριμματοφόρων)
  • 10 ΥΕ Εργατών/Εργατριών (χειράμαξα)
  • 20 ΥΕ Εργατών/Εργατριών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 681 32, Αλεξανδρούπολη, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Ειρήνης Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2551064219, 2551064163, 2551064162, 2551064161).

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin