FOCUS ΕΡΕΥΝΑ

FOCUS ΕΡΕΥΝΑ

Τηλεκπαίδευση και Μαθησιακές Δυσκολίες

Η  τηλεπρακτική ή τηλεθεραπεία έχει αναγνωριστεί από τον Αμερικανικό σύλλογο Λογοπαθολόγων και Ακουολόγων (ΑSHA) ως μία κατάλληλη μέθοδο παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας και ακουολογίας εξ΄αποστάσεως. Αποτελεί

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »