Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Tech Cleaning Δέσποινα Κ. Καζάκου & ΣΙΑ Ε.Ε

Logo, Εταιρείες Καθαρισμού Αλεξανδρούπολη

Η εταιρεία καθαρισμού Tech Cleaning Δέσποινα Κ. Καζάκου & ΣΙΑ Ε.Ε με έδρα την Αλεξανδρούπολη δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα στον τομέα του καθαρισμού δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων και χώρων, της απολύμανσης, της απεντόμωσης και της μυοκτονίας.

Ασχολείται με την πώληση και την ενοικίαση χημικών τουαλετών, αναλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και επιπλέον παρέχει υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού (όπως υποστήριξη υπηρεσιών εστίασης, πλύσης-σιδερώματος ιματισμού κλπ) καθώς και υπηρεσίες πρασίνου.

Επιπρόσθετα ασχολείται με ταχυδρομικές υπηρεσίες, καταμέτρηση, αντικατάσταση και αποκοπή ενεργειακών μετρητών και υδρομετρητών καθώς και με εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.

Λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε έργου, η εταιρεία καθαρισμού Tech Cleaning εφαρμόζει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης κάθε φορά, ώστε με την τήρηση των κατάλληλων μεθόδων να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ασφάλεια, η υγιεινή και η προστασία του περιβάλλοντος σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει και αφορούν επιχειρηματικούς/επαγγελματικούς χώρους, τηρώντας, παράλληλα, με συνέπεια όλα τα χρονοδιαγράμματα.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ποιότητας, η επιχείρηση εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015 και το Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018. Επίσης εφαρμόζει το διεθνή οδηγό εφαρμογής ISO 26000:2010 ως το πλαίσιο ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις αξίες και πρακτικές των δραστηριοτήτων της καθώς και ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Οδική Ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012.