Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

ΑΣΕΠ: 812 προσλήψεις σε δήμους και Περιφέρειες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του προγράμματος «Άθληση για όλους» (ΠΑγΟ) με την οποία τρέχει ο νέος κύκλος προσλήψεων σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Οι νέες προκηρύξεις αφορούν 812 θέσεις ενώ θα ζητηθεί προσωπικό μίας ειδικότητας: Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (ΠΕ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο του Τμημ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής.

Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις εργασίας για τον φετινό κύκλο παρουσιάζονται μειωμένες, δεδομένου ότι με το πρόγραμμα του 2019 ζητήθηκαν 1.145 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής σε 99 δήμους και εποπτευόμενους φορείς ενώ με την προκήρυξη του 2018 προσελήφθησαν στους ΟΤΑ 1.428 απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.Unmute

Remaining Time -0:00Fullscreen

Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ που επιθυμούν να απασχοληθούν στα ΠΑγΟ, υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • 1 βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
 • Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής
 • Κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται: (1) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (2) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση)

Κριτήρια Επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των ΠΑγΟ, ο φορέας δύναται να προσλάβει ΠΦΑ οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Μοριοδότηση

 1. Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία
 2. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Διδακτορικό: 2 μονάδες
 3. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα. Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.
 4. Εμπειρία: Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων 96 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη
 5. Πολυτεκνία: 2 μονάδες
 6. Ανήλικα τέκνα: 0,3 μονάδες για καθένα από τα 2 πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο
 7. Μονογονεϊκή οικογένεια: 0,5 μονάδες για κάθε 1 τέκνο του

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας με τον αντίστοιχο φορέα-δήμο υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι σταδιακά όλοι οι δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα βγάζουν τις δικές τους προκηρύξεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για τις εξής προκηρύξεις:

ΠΗΓΗ: workenter.gr

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

◉ e-MALL: Αξίζει να δείτε ακόμη